Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest: F.H.U. Geo-Komp Cezary Szczepanik z siedzibą w Równem ul. Długa 161, 38-451 Równe NIP: 684-215-73-43, tel: 793018397 e-mail: admin@geo-komp.pl

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych

usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,

 1. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia

i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw.

uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c”

RODO,

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f”

RODO,

 1. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.

1 lit. „f” RODO.

1 z 3

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu

trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu

upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w

zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj.

5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu

świadczonych na Państwa rzecz usług,

 1. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do

momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza

Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 1. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub

niekompletne,

 1. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych

przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich

przechowywania,

 1. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych

bezpodstawnie,

 1. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np.

innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać

danych osobowych do takich celów,

 1. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które

odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi

danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do

takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione

podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów,

praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa

danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których niepodanie znacząco utrudni lub

spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na

możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Z poważaniem

Cezary Szczepanik

Scroll to Top